Informatii debransare/rebransare RADET

Rebransare

Rebransarea unui apartament/imobil la reteaua de alimentare cu energie termica se realizeaza fara taxa (manopera, golire instalatie), la solicitarea scrisa, cu acordul titularului de contract (reprezentant Asociatie de Proprietari).

Cererea de rebransare trebuie sa contina obligatoriu:
– datele de identificare ale solicitantului (adresa completa ? strada, numar, bloc, apartament, sector);
– acordul Asociatiei de Proprietari confirmat prin semnatura presedintelui si stampila Asociatiei de Proprietari (sau a titularului de contract daca este cazul);
– un numar de telefon al solicitantului pentru a putea fi contactat de catre reprezentantii Regiei.

Debransare

(!) Debransarea nu face obiectul inscrierii in audienta.

Conditiile de aprobare si sanctiunile in cazul debransarii/rebransarii sunt stipulate in urmatoarele acte normative:
Legea nr. 325/2006 – art. 30, 32 alin. c, 45 (1) b, 46

art. 30
(2) Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) acordul vecinilor de apartament, atat pe orizontala cat si pe verticala;
b) acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotararea adunarii generale, asupra intentiei de realizare a unui sistem individual de incalzire;
c) anuntarea, in scris, a operatorului care are si calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile inainte.
(4) Deconectarile/debransarile prevazute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza in timpul sezonului de incalzire.
(5) Deconectarile/debransarile prevazute la alin. (1)-(3) se efectueaza numai de catre operatorul care are si calitatea de furnizor in termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii, dupa verificarea documentelor care dovedesc indeplinirea conditiilor cumulative impuse.
(6) Cheltuielile de deconectare/debransare se suporta de catre solicitant.

art. 32
c) – operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat are dreptul sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalatiile aflate in administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si a reglementarilor emise de A.N.R.S.C.;

art. 45
(1) Constituie contraventii, altele decat cele prevazute in Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitiilor prezentei legi;
art. 46
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau autoritatii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite in prezenta lege si in Legea nr. 51/2006, publicata in M.O. nr. 254/2006.
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice – art. 47 alin. (1) e, 48 alin. (1),(2),(3)

art. 47
(1) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.
art. 48
(1) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti imputerniciti ai ministrului mediului si gospodaririi apelor, ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. si ai presedintilor consiliilor judetene si ai primarilor, dupa caz, conform competentelor stabilite in prezenta lege.
(2) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii imputerniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atat operatorii, cat si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica – art. 246, 247, 248 alin. 2, 249, 251, 252, 254, 303 alin. 3

art. 246
Deconectarile individuale ale unor apartamente situate in imobile de locuit tip bloc – condominii, alimentate cu energie termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza in urmatoarele conditii cumulative:
a) sa se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificarii puterii termice instalate in condominiu, cu acordul furnizorului;
b) sa existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care sa rezulte ca sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransarii asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin in proprietate;
c) sa existe documentatia tehnica prevazuta la art. 254 lit. g);
d) solicitantul sa aiba montat aparat de masurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma, in cazul in care continua sa foloseasca spatiul pe care il are in proprietate, dupa debransare.

art. 247
In situatia in care deconectarea se face cu intentia inlocuirii sistemului de incalzire centralizat cu un alt sistem de incalzire individual, modificarea sistemului de incalzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinuta in conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel incat conditiile de mediu din imediata vecinatate sa nu fie influentate si sa fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

art. 248
Furnizorul are obligatia de a verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 246 si 247 inainte de a emite avizul de deconectare.
(2) In cazul in care deconectarea se face fara indeplinirea conditiilor legale, furnizorul este indreptatit sa aplice penalizari la factura, reprezentand cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii.

art. 249
Deconectarile individuale nu se pot executa in acele condominii in care nu s-au produs deconectari anterioare intrarii in vigoare a prezentului regulament.

art. 251
Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu este interzisa in urmatoarele situatii:
a) se intentioneaza deconectarea numai a unor corpuri de incalzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuinta si nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) deconectarea totala fara asigurarea incalzirii spatiului cu destinatie de locuinta sau alta destinatie cu o sursa alternativa de producere a energiei termice.

art. 252
(1) Deconectarea corpurilor de incalzire aflate in partile comune se poate realiza numai pe baza hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.
(2) In procesul-verbal al adunarii generale se va consemna faptul ca acestia au inteles ca deconectarea corpurilor de incalzire conduce la scaderea confortului termic in acel apartament, iar costurile de incalzire pentru apartament vor creste.
(3) Proprietarii direct afectati sunt:
a) proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa scarii in zona de intrare in condominiu sau la fiecare etaj;
b) proprietarii care au pereti comuni cu uscatoriile sau spalatoriile in care sunt montate, conform proiectului, corpuri de incalzire.
art. 254
Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:
(…) g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre furnizor;

art. 303
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea santiunilor se face de catre primari si/sau imputernicitii acestora si de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor de reglementare competente, dupa caz.

NOTA:
RADET Bucuresti nu are competente in aplicarea sanctiunilor catre proprietarii care au executat debransarea apartamentului de la sistemul public de alimentare cu energie termica fara respectarea prevederilor legale in vigoare.

Sursa informatii: Website RADET