Informatii debransare/rebransare RADET

Rebransare

Rebransarea unui apartament/imobil la reteaua de alimentare cu energie termica se realizeaza fara taxa (manopera, golire instalatie), la solicitarea scrisa, cu acordul titularului de contract (reprezentant Asociatie de Proprietari).

Cererea de rebransare trebuie sa contina obligatoriu:
– datele de identificare ale solicitantului (adresa completa ? strada, numar, bloc, apartament, sector);
– acordul Asociatiei de Proprietari confirmat prin semnatura presedintelui si stampila Asociatiei de Proprietari (sau a titularului de contract daca este cazul);
– un numar de telefon al solicitantului pentru a putea fi contactat de catre reprezentantii Regiei.

Debransare

(!) Debransarea nu face obiectul inscrierii in audienta.

Conditiile de aprobare si sanctiunile in cazul debransarii/rebransarii sunt stipulate in urmatoarele acte normative:
Legea nr. 325/2006 – art. 30, 32 alin. c, 45 (1) b, 46

art. 30
(2) Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
a) acordul vecinilor de apartament, atat pe orizontala cat si pe verticala;
b) acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotararea adunarii generale, asupra intentiei de realizare a unui sistem individual de incalzire;
c) anuntarea, in scris, a operatorului care are si calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile inainte.
(4) Deconectarile/debransarile prevazute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza in timpul sezonului de incalzire.
(5) Deconectarile/debransarile prevazute la alin. (1)-(3) se efectueaza numai de catre operatorul care are si calitatea de furnizor in termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii, dupa verificarea documentelor care dovedesc indeplinirea conditiilor cumulative impuse.
(6) Cheltuielile de deconectare/debransare se suporta de catre solicitant.

art. 32
c) – operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat are dreptul sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalatiile aflate in administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si a reglementarilor emise de A.N.R.S.C.;

art. 45
(1) Constituie contraventii, altele decat cele prevazute in Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitiilor prezentei legi;
art. 46
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau autoritatii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite in prezenta lege si in Legea nr. 51/2006, publicata in M.O. nr. 254/2006.
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice – art. 47 alin. (1) e, 48 alin. (1),(2),(3)

art. 47
(1) Constituie contraventie in domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.
art. 48
(1) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti imputerniciti ai ministrului mediului si gospodaririi apelor, ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. si ai presedintilor consiliilor judetene si ai primarilor, dupa caz, conform competentelor stabilite in prezenta lege.
(2) In vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii imputerniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, in conditiile legii, in cladiri, incaperi, la instalatii si in orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atat operatorii, cat si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor imputerniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
(3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor imputerniciti.
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica – art. 246, 247, 248 alin. 2, 249, 251, 252, 254, 303 alin. 3

art. 246
Deconectarile individuale ale unor apartamente situate in imobile de locuit tip bloc – condominii, alimentate cu energie termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza in urmatoarele conditii cumulative:
a) sa se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificarii puterii termice instalate in condominiu, cu acordul furnizorului;
b) sa existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care sa rezulte ca sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransarii asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin in proprietate;
c) sa existe documentatia tehnica prevazuta la art. 254 lit. g);
d) solicitantul sa aiba montat aparat de masurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma, in cazul in care continua sa foloseasca spatiul pe care il are in proprietate, dupa debransare.

art. 247
In situatia in care deconectarea se face cu intentia inlocuirii sistemului de incalzire centralizat cu un alt sistem de incalzire individual, modificarea sistemului de incalzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinuta in conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel incat conditiile de mediu din imediata vecinatate sa nu fie influentate si sa fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

art. 248
Furnizorul are obligatia de a verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 246 si 247 inainte de a emite avizul de deconectare.
(2) In cazul in care deconectarea se face fara indeplinirea conditiilor legale, furnizorul este indreptatit sa aplice penalizari la factura, reprezentand cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii.

art. 249
Deconectarile individuale nu se pot executa in acele condominii in care nu s-au produs deconectari anterioare intrarii in vigoare a prezentului regulament.

art. 251
Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu este interzisa in urmatoarele situatii:
a) se intentioneaza deconectarea numai a unor corpuri de incalzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuinta si nu sunt montate repartitoare de costuri;
b) deconectarea totala fara asigurarea incalzirii spatiului cu destinatie de locuinta sau alta destinatie cu o sursa alternativa de producere a energiei termice.

art. 252
(1) Deconectarea corpurilor de incalzire aflate in partile comune se poate realiza numai pe baza hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.
(2) In procesul-verbal al adunarii generale se va consemna faptul ca acestia au inteles ca deconectarea corpurilor de incalzire conduce la scaderea confortului termic in acel apartament, iar costurile de incalzire pentru apartament vor creste.
(3) Proprietarii direct afectati sunt:
a) proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa scarii in zona de intrare in condominiu sau la fiecare etaj;
b) proprietarii care au pereti comuni cu uscatoriile sau spalatoriile in care sunt montate, conform proiectului, corpuri de incalzire.
art. 254
Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:
(…) g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre furnizor;

art. 303
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea santiunilor se face de catre primari si/sau imputernicitii acestora si de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor de reglementare competente, dupa caz.

NOTA:
RADET Bucuresti nu are competente in aplicarea sanctiunilor catre proprietarii care au executat debransarea apartamentului de la sistemul public de alimentare cu energie termica fara respectarea prevederilor legale in vigoare.

Sursa informatii: Website RADET

Senatul a aprobat noi obligatii pentru asociatiile de proprietari

Asociatiile de proprietari ar putea avea noi obligatii, dupa ce senatorii au aprobat ieri un proiect de lege in acest sens. Potrivit documentului, acestea vor trebui sa afiseze lunar modul de calcul al cheltuielilor, iar principalul responsabil va fi presedintele asociatiei. Neindeplinirea acestei obligatii ar putea fi sanctionata cu amenda de pana la 3000 lei, se arata in acelasi document.

Senatorii au aprobat ieri un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Potrivit documentului, asociatiile de proprietari vor trebui sa afize lunar modul de calcul al cheltuielilor, lucru de care se va ocupa presedintele asociatiei.

Mai exact, in proiectul de act normativ aprobat marti de senatori se mentioneaza ca asociatia de proprietari, prin grija presedintelui asociatiei, va afisa lunar, la vedere, langa lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, modalitatea de calcul in urma careia au rezultat sumele lunare de plata a proprietarilor.

De asemenea, modalitatea de calcul va contine si arata explicit toate costurile si sumele care formeaza totalul de plata al proprietarilor, respectiv modul de calcul si repartizare a acestor cheltuieli catre proprietari.

Daca proiectul de act normativ va trece si de votul final al Camerei Deputatilor, atunci neindeplinirea acestei atributii va constitui contraventie si se va sanctiona cu amenda de la 500 de lei la 3000 de lei.

Noi obligatii si pentru administratorii de bloc

Nu doar presedintii asociatiilor de proprietari vor avea noi responsabilitati, ci si administratorii. Mai exact, acestia ar trebui sa informeze periodic proprietarii in privinta cheltuielilor pe care asociatia le face, precum si a veniturilor pe care le incaseaza si sa isi asume raspunerea pe acest lucru.

Conform unui proiect de lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007, adoptat de senatori si aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, care este for decizional, administratorii ar trebui sa informeze periodic proprietarii in privinta cheltuielilor pe care asociatia le face.

Astfel, administratorii trebuie sa informeze trimestrial, in scris sau prin posta electronica, proprietarii membri ai asociatiei de poprietari cu privire la situatia financiara cuprinzand toate elementele de cheltuieli, venituri, incasari si plati aferente asociatiei de poprietari, sub semnatura proprie si contrasemnata de presedintele si de cenzorul asociatiei de proprietari, se precizeaza in proiectul de lege in varianta aprobata de Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor.

Conform legislatiei actuale, proprietarii au dreptul sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie, la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, sa o conteste la presedintele asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. La randul sau, presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 7 zile.

Sursa: Avocat.net

MDRT actualizeaza standardul de cost pentru reabilitarea termica a blocurilor

Standardul de cost aplicabil in cazul lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte a fost actualizat astazi, prin adoptarea, in sedinta de Guvern, a proiectului de Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 2.4 la HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

„Standardul de cost reprezinta un instrument extrem de util pentru primarii, el contribuie la cresterea eficientei economice a programelor de investitii. Acest instrument, pus la dispozitie de catre minister, le ajuta sa fundamenteze indicatorii tehnico–economici si sa estimeze bugetele programelor locale de reabilitare termica. Totodata, standardul de cost vine si in sprijinul operatorilor economici interesati sa participe la contractarea lucrarilor de interventie, care au, astfel, la indemana un fel de ghid in elaborarea ofertelor”, a declarat ministrul Eduard Hellvig.

Actualizarea standardului a fost generata de necesitatea introducerii in reglementari a unor lucrari si tehnologii noi, dar si pentru conformitatea cu evolutia preturilor la resursele specifice in domeniul constructiilor.

Astfel, standardul va cuprinde lucrari noi, precum cele de reabilitare a instalatiilor de distributie in subsol a agentilor termici (apa calda si caldura), de echilibrare termohidraulica, de inlocuire a cazanului folosit la centrala termica de bloc cu unul nou, mai performant sau, de la caz la caz, a arzatorului respectivei centrale, fara modificarea tipului de combustibil.

in privinta tehnologiilor noi, noua reglementare prevede utilizarea de sisteme compozite de termo si hidroizolare care sa fie insotite de certificate de conformitate sau de declaratie de performanta, sau de utilizarea de produse de constructii compatibile tehnic.

Actualizarea preturilor unitare de referinta luate in calcul la stabilirea standardului de cost s-a facut, de exemplu, la nivelul lunii august – pentru materiale, utilaje si transport, la nivelul mediei aferente primului semestru din anul in curs – pentru manopera, sau, pentru cursul valutar, la nivelul de 4,45 lei/euro, curs luat in calcul la rectificarea Bugetului de stat din august 2012.

Elaborarea documentatiei tehnico–economice, precum si procedurile de avizare si abrobare a indicatorilor tehnico – economici, aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se vor solutiona in conditiile actului normativ in vigoare la data la care au inceput.

Standardele de cost constituie documente de referinta cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii similare, din punct de vedere tehnic, cu obiectivele de referinta prezentate in standardele respective de investitii finantate din fonduri publice.

Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Noi reglementari pentru reabilitarea termica a locuintelor din fonduri publice

Guvernul a aprobat, in sedinta din 30 octombrie a.c., proiectul de Ordonanta de Urgenta propus de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru modificarea Ordonantei de Guvern nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

„Am anuntat, recent, ca Romania a obtinut acordul Comisiei Europene de a finanta proiectele de reabilitare termica a blocurilor din fonduri europene. in paralel cu negocierile purtate cu CE, a fost nevoie sa punem la punct legislatia. Asa ca avem, de astazi, odata cu trecerea prin Guvern a ordonantei elaborate de noi, reglementari ce permit ca reabilitarea sa se poata face cu contributie financiara europeana, completata de o cota ce le revine primariilor, precum si de o contributie minima a proprietarilor. Practic, extinzand sursele de finantare, asiguram imbunatatirea accesului la program a potentialilor beneficiari”, a declarat ministrul Eduard Hellvig, la finalul sedintei de Guvern.

Schema de finantare, care se refera atat la lucrarile de interventie, cat si la realizarea auditului energetic si a expertizei tehnice, este urmatoarea:

60% din finantare este asigurata din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene si din alocatii de la bugetul de stat;
40% reprezinta contributia insumata a consiliilor locale si a asociatiilor de proprietarilor, astfel: contributia proprie a autoritatilor administratiei publice locale se stabileste pe baza unor criterii socio – economice, in limita a maxim 30% din valoarea activitatilor/lucrarilor, care se aproba prin hotarare a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, in completare, din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari constituit in acest sens. Cota de contributie a proprietarilor nu poate fi mai mica de 10% din valoarea activitatilor/lucrarilor.

Noul act normativ prevede posibilitatea primariilor de a prelua si sarcina financiara a asociatiilor de proprietari, dar cu recuperarea ulterioara a sumelor, in termen de maxim 10 ani.

Ordonanta excepteaza de la recuperarea acestor sume anumite categorii de persoane:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;
b) persoane singure/ familii care, in ultimele trei luni anterioare efectuarii anchetei sociale de catre autoritatea administratiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub castigul salarial mediu net pe economie;
c) veterani de razboi si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai acestora;
d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale caror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie este sub castigul salarial mediu net pe economie;
in cazul acestora, cheltuielile sunt considerate cheltuieli de natura sociala.

De asemenea, Ordonanta stabileste ca blocurile ce urmeaza a fi supuse reabilitarii termice vor fi prioritizate in functie de nivel de performanta energetica (incepand cu blocurile de locuinte cele mai ineficiente din punct de vedere energetic); numar de apartamente (incepand cu blocurile de locuinte cu cel mai mare numar de apartamente) si anul construirii (incepand cu blocurile de locuinte cu vechimea cea mai mare).

„Ca element de noutate, am introdus in Ordonanta posibilitatea finantarii reabilitarii termice si pentru locuintele unifamiliale (adica pentru case), dar si pentru locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuinte sau sunt locuinte unifamiliale. Au prioritate, insa, blocurile si locuintele familiale”, a adaugat ministrul dezvoltarii regionale si turismului.

Eduard Hellvig a mai precizat ca actuala forma a OG 18 cuprinde si un capitol de sanctiuni si amenzi, aplicabile atat executantilor care nu respecta anumite standarde ale lucrarilor si materialelor, dar si autoritatilor locale (coordonatori locali) care nu respecta anumite obligatii prevazute de actul normativ. Amenzile pot varia de la 5.000 la 50.000 de lei.

O alta prevedere importanta se refera la faptul ca, pentru protejarea valorii arhitecturale a cladirilor declarate monument istoric sau a celor amplasate in centrele istorice, in zonele de protectie a monumentelor istorice si/sau in zonele construite protejate ale localitatilor, acestea nu vor mai putea intra in program.

Totodata, pentru asigurarea unei solutii tehnice unitare din punct de vedere al aspectului si cromaticii, in cazul blocurilor cu mai multe scari, s-a impus ca programele locale si solutiile de interventie, sa fie avizate, din punct de vedere urbanistic, de catre comisiile tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Prevederile noii ordonante nu se aplica obiectivelor de investitii, pentru care, pana la data intrarii in vigoare a acesteia a fost emis ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului pentru includerea in programul national si alocarea de fonduri de la bugetul de stat. Acestora le sunt, in continuare, aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data emiterii ordinului, respectiv la data semnarii contractelor de executie.

in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta aprobate astazi, consiliile locale au obligatia sa finalizeze identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte, precum si a locuintelor unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990.

Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului